Hem

Välkommen SRIV, Svenska Rasklubben för

Italiensk Vinthund.

 

Webplatsen är under ombyggnad

 

Klubben är från den 26/6 2016 vilande. Hemsidan kommer att finnas kvar och dateras upp av det som finns kvar av den senaste styrelsen.

 

Om ni har synpunkter på hemsida eller något annat så är det bara att e-posta till webmaster@sriv.se. Hemsidan kommer att vara kvar tills vidare.

 

Ni som vill ha en tillhöriget kan gå med i GRAINS som tillsvidare har rasansvaret. Ni hittar länk till deras hemsida under länkar.

 

Ansvarig kommer att vara Anette Ajanki

Texten under är tidigare beskrivning av SRIV och dess mål.

 

SVENSK RASKLUBB FÖR ITALIENSK VINTHUND

 

SRIV:s mål är att väcka intresse för och främja avel av exteriört, funktionsmässigt och mentalt sunda och goda hundar samt att bevara rasens specifika egenskaper i enlighet med FCI:s rasstandard för Italiensk vinthund. Vidare att bevaka rasens intressen såsom tillhörande FCI:s rasgrupp 10 Vinthundar.

 

Med sunda hundar avses hundar som upplevs som friska och starka, i normalhull och fysiskt och mentalt rustade för ett aktivt liv med sin ägare. De ska vidare vara anpassade för ett liv i vårt sociala samhälle. Funktionsmässigt vill vi värna om italienaren såsom varande en vinthund.

 

Exteriört goda hundar betyder hundar av god typ. Begreppet typ omfattar summan av alla de detaljer som beskrivs i FCI:s rasstandard för Italiensk vinthund och som sårskiljer den italienska vinthunden från alla andra raser.

 

Vidare är årftlig variationen förutsättning för rasens möjlighet till fortlevnad och utveckling. Dårför ska aveln vara målinriktad, långsiktig och hållbar. Med hållbar menas att den inte leder till brister avseende hälsa, mentalitet eller funktion eller tömmer rasen på genetisk variation. Uppfödarna lägger grunden för rasens utveckling genom sitt val av avelsdjur.

 

Ansvaret för rasens utveckling i Sverige åligger SRIV i samarbete med Svenska Kennelklubben och Svenska Vinthundklubben. All avel och uppfödning ska också ske i överensstämmelse med djurskyddslagen och Svenska Kennelklubbens grundregler.

 

AVELSARBETET

 

SRIV har för att främja en positiv utveckling för rasen fastslagit följande mål för Avelsarbetet:

 

Verka för en ökad genetisk variation och en lägre inavelsgrad och motverka att enskilda individer

eller närbesläktade individer överutnyttjas i aveln.

 

Verka för att på sikt uppnå en bredare avelsbas ur släktskapssynpunkt.

 

Verka för en fortsatt god hälsa som möjliggör ett långt liv utan hälsostörningar.

 

Verka för att bibehålla rasens glada, alerta, kärleksfulla mentalitet, anpassad till rasens funktion

och sämhällets krav.

 

Verka för en exteriör som gynnar god funktion samt motverka exteriöra avvikelser genom att till avel

välja individer vilka visar god överensstämmelse med FCI:s rasstandard för Italiensk Vinthund.

 

Verka för en god reproduktionsförmåga (naturlig parning, god förmåga till dräktighet, lätt dräktighetsperiod

och valpning samt ett gott omhändertagande av avkomma).

 

Verka för att avelsdjur är vuxna och utvärderade innan de går i avel.